20 PAY LIFE (NON-PAR) ประกันชีวิตตลอดชีพ

20 PAY LIFE (NON-PAR)

AIA 20 Pay Life (Non Par) คือ ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่ให้ระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 99 ปี ซึ่งให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก เช่น
● กรณีมีชีวิตอยู่ เมื่อครบสัญญา (ถึงอายุ 99 ปี) รับเงินคืน ณ วันครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
● กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
● จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เวนคืนได้
● บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมและผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP
● เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้นด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบประกันหลักได้ เช่น สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล กลุ่มชดเชยรายได้ กลุ่มอุบัติเหตุ
● ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับ 172)

นอกจากนี้ AIA 20 Pay Life (Non Par) ยังเป็นประกันชีวิตที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในระยะยาว เนื่องจากสัญญาหลักที่มอบความคุ้มครองแบบตลอดชีพนั้น จะส่งผลให้สัญญาเพิ่มเติม หรือประกันสุขภาพของเราได้รับความคุ้มครองตลอดชีพด้วยเช่นกัน แต่ถ้าเราเลือกสัญญาหลักที่ให้ความคุ้มครองระยะสั้น หากสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อไหร่ สัญญาเพิ่มเติมของเราก็จะสิ้นสุดลงไปด้วย

ดังนั้นประกันชีวิต AIA 20 Pay Life (Non Par) จะทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า หัวจักรรถไฟสำคัญของชีวิตจะไม่หยุดวิ่งอย่างแน่นอน

AIA 20PAY LIFE (NON PAR) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เอไอเอ ตลอดชีพ ชําระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุด
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น
ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจไขความลับความสําเร็จของการดําเนินชีวิต การประกันชีวิต ที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว เป็นส่วนสําคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 20 PAY LIFE (NON-PAR)
ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้
• ระยะเวลาคุ้มครองนาน
• เบี้ยประกันถูก
• ชำระเบี้ยเพียงแค่ 20ปี
• เหมาะสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH SAVER

20 PAY LIFE (NON-PAR) ประกันชีวิตตลอดชีพ

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ค่าเบี้ย 22,300 บาทต่อปี

ประกันชีวิตตลอดชีพหลัก AIA 20PAY LIFE (NON PAR)
• คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หรือ ครบสัญญา 1,000,000 บาท
• ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
• จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เวนคืนได้
• เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

ตารางเบี้ยประกันชีวิตตลอดชีพ AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

ตารางเบี้ย AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

ผลประโยชน์ ประกันชีวิตตลอดชีพ 20 PAY LIFE (NON-PAR)

ความคุ้มครอง
การเสียชีวิต | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ระยะเวลาคุ้มครอง
ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 วัน – 70 ปี

สมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เบี้ยประกันภัย 250,000 บาทขึ้นไปต่อปี รับสิทธิ AIA Prestige Club ตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
20 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
100,000 บาท

ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา – เงินคืนรายงวด
ไม่มี

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา – เงินครบกำหนดสัญญา
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย WP

สิทธิลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

*แต่ถ้าลูกค้าซื้อตั้งแต่ 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาทจะได้รับส่วนลด 1 บาทต่อทุนประกัน 1,000 บาท แต่ถ้าซื้อ 600,000 บาทขึ้นไป ก็จะได้ส่วนลดถึง 2 บาทต่อทุนประกัน 1,000 บาท*
การตรวจสุขภาพ : ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top