AIA TPD ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

AIA TPD

AIA TPD เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (AIA Total and Permanent Disability)
“การเจ็บป่วย” หรือ “การบาดเจ็บ” เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และส่งผลกระทบขนาดไหน แต่จะดีกว่าไหมหากมีแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกัน คุ้มครองรายได้ หากเกิดทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วยสัญญาเพิ่มเติม

อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ทำให้เสาหลักของครอบครัวอย่างคุณเกิดทุพพลภาพอย่างถาวร ทำให้ดูแลตัวเองและคนที่คุณรักไม่ได้เหมือนเดิม วางแผนรับมือให้รอบคอบไว้อุ่นใจกว่า ด้วยประกันเอไอเอ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง AIA TPD

✅รับเงิน 100% ของทุนเอาประกันภัย ถ้าเกิดทุพพลภาพอย่างถาวร เนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
✅จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท รับความคุ้มครองหลักล้าน
✅รับสิทธิการลดหย่อนภาษี

รับผลประโยชน์ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการ “เจ็บป่วย” หรือ “การบาดเจ็บ” โดยมีเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังนี้

1 ไม่สามารถ “ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน” ได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิตลงก่อน ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
“ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน” หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจําวันของคนปกติ 6 กิจกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้
1.1 ความสามารถในการเคลื่อนย้าย 1.2 ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่
1.3 ความสามารถในการแต่งกาย
1.4 ความสามารถในการอาบนํ้าชาระร่างกาย
1.5 ความสามารถในการรับประทานอาหาร 1.6 ความสามารถในการขับถ่าย

2 ไม่สามารถทํางานหรือประกอบอาชีพใดๆ เพื่อ “รับค่าตอบแทน” หรือ “กําไร” ได้ (บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้ ภายใต้เงื่อนไขว่า การเกิดทุพพลภาพทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกภายหลังที่ ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และก่อนที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

3 “การสูญเสียหรือการทุพพลภาพ” อันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 สูญเสียสายตาทั้ง 2 ข้าง
3.2 สูญเสียมือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง
3.3 สูญเสียสายตา 1 ข้างและสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง เมื่อบริษัทจ่ายผลประโยชน์ TPD แล้ว สัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดความคุ้มครองทันที
อายุรับประกันภัยตั้งแต่
15 วัน – 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี คุ้มครองจนถึงอายุ 80 ปี

*เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามที่กฎหมายกําหนด

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง AIA TPD

ลูกค้าเพศชาย อายุ 55 ปี ค่าเบี้ยรวม 6,250* บาท ต่อปี

• จำนวณเงินเอาประกันภัย 5,000,000 บาท

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ผลประโยชน์ ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง AIA TPD

ความคุ้มครอง
ทุพพลภาพ

ระยะเวลาคุ้มครอง
สูงสุดถึงอายุ 80 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 79 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
100,000 บาท

ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ไม่มี

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากการเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร

สิทธิลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนไม่ได้​​​

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top