AIA 20UP/20UP+ ทเวนตี้ อัพ (พลัส) ประกันภัยกลุ่ม

AIA 20UP/20UP+

AIA 20UP/20UP+ เพิ่มความมั่นใจให้กับพนักงานคนสำคัญ ด้วยแผนประกันครบวงจร ประกันชีวิต โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพกลุ่ม (แบบสวัสดิการพนักงาน)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 – 64 ปี

สำหรับองค์กรขนาด
20 – 50 คน

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
1. ความคุ้มครอง
– การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
– การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
– การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
– การสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดย สิ้นเชิงถาวร
– การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
– สูญเสียความสามารถในการพูดและ/หรือสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง
– สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร
– การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร
– ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม

2. คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
– ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ ณ ปัจจุบัน
– ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15-65 ปีซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม
– อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

3. การเลือกแผนประกันภัย
– พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
– 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
– ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน ตัวอย่างเช่น กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ารักษาทันตกรรมและสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทำแล้วพนักงานจะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
– พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันได้ เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

ข้อยกเว้นบางส่วน
บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า
– สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
– สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

หมายเหตุ
– การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง / ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครองโดยละเอียดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ผลประโยชน์ ความคุ้มครอง AIA 20UP/20UP+

กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
• ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ประกอบด้วยจํานวนพนักงานประจํา 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มี ความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับเอไอเอ (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน
• พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์มีผลบังคับ
• อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
• พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย
• พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอา ประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ)
• วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
• กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทําประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานหรือวันที่พ้นระยะทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกําหนดไว้ในระยะเวลา รอคอยในใบสมัคร)

กฎเกณฑ์การสมัครทําประกันภัยให้กับคู่สมรสและบุตรของพนักงาน
• ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ํากว่า 65 ปี และ บุตรที่มีอายุไม่ต่ํากว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความคุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดยเป็นผู้ซึ่งกําลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส
• คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัยภายใต้แบบแผนเดียวกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพและ 40โรคร้ายแรงเท่านั้น)
• กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทําประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรสและบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตร ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทําประกันภัย
• กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทําประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานหรือวันที่พ้นระยะทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกําหนดไว้ในระยะเวลา รอคอยในใบสมัคร)

ระดับขั้นอาชีพ
• ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มี ความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

เบี้ยประกันภัย
• เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชําระรายปี
• นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชําระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรสและบุตรทั้งหมด

การเลือกแผนประกันภัย
• พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตําแหน่งงานเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
• 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กําหนดแผนประกันภัยได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
• ความคุ้มครองบังคับตามแผนประกันภัยหลัก ได้แก่ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
• ความแตกต่างระหว่างแผนประกันภัยจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ําสุด ดังนั้น แผนประกันภัยสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
• ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ค่ารักษาทันตกรรม และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง สามารถเลือกทําเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทําแล้วพนักงานจะต้อง เข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
• พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผน ประกันภัยได้เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น
• แผนของสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะต้องตรงกับแผน ประกันภัยหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สําหรับนายจ้าง)
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจ พร้อมลงนามประทับตรา
• รายชื่อสมาชิกรวมถึงของคู่สมรส และบุตร (ถ้าสมัคร) เป็นไฟล์ที่ระบุ รายละเอียด พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของพนักงาน รวมถึงของคู่สมรส และบุตรแต่ละคน (ถ้าสมัคร) ตามแบบฟอร์มของเอไอเอ
• ใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) โดยพนักงานเป็น ผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
• ใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การ์ดขาว) (ถ้าสมัคร)
• สําเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกํากับรับรองสําเนาถูกต้อง
• เช็คชําระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด”

ระยะเวลารอคอย
• สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วย ด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่กําหนดไว้ในสัญญา เพิ่มเติมนี้ และไม่รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กําหนด ไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยหรือก่อนพ้น กําหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอา ประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top