AIA LEGACY PRESTIGE PLUS ประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA LEGACY PRESTIGE PLUS

ส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลานในวันที่คุณจากไปด้วย เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส ประกันชีวิตที่ให้คุณกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยเองได้
• เลือกชำระเบี้ยประกันได้ 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี พร้อมรับความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
• ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักที่เหลือเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือ ได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
• รับผลประโยชน์สุงสุด 90% โดยไม่ต้องรอเสียชีวิต เมื่อได้รับการวินิจฉัยและยืนยันว่าตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้คุณมีเงินก้อนไว้ใช้ในยามบั้นปลาย
• รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันที ตั้งแต่วันแรกที่สมัคร ถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีกว่ามาตรฐาน
• รับสิทธิพิเศษ Privilege Program ไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัย หากมีสุขภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
• รับสิทธิการเป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club ทันทีที่สมัคร เพื่อรับเอกสิทธิ์ฟรีมากมายเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี, บริการรถลีมูซีน
• รับสิทธิการลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส ประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง ประกันชีวิตที่ให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยเองได้ตั้งแต่ 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี
อุ่นใจในการส่งต่อความมั่งคั่ง ปกป้องครอบครัว และทำให้ธุรกิจไปต่อได้ การันตีความคุ้มครองแน่นอน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ

AIA LEGACY PRESTIGE PLUS
AIA LEGACY PRESTIGE PLUS
เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)
เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส (ไม่มีเงินปันผล)

เงื่อนไขการรับประกัน AIA LEGACY PRESTIGE PLUS

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 10 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
– รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท (ในช่วงอายุ 18-65 ปี) จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและเพศ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง
1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์
– กรณีครบกำหนดสัญญา
1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง
ผลประโยชน์เพิ่มเติม
– ฟรี! ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (WPCI)
– ฟรี! ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)”

หมายเหตุ:
* เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top