AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA SMART WEALTH

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประกันชีวิตควบการลงทุน ว่ามีข้อแตกต่างจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย
1. สะดวกสบายด้วยการชำระเบี้ยครั้งเดียว (เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท) แต่คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
2. สะสมความมั่งคั่ง เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทน เพราะเบี้ยประกันภัยจะถูกนำไปลงทุนเกือบทั้งหมด โดยไม่มีการหักใช้ค่าจ่ายในการดำเนินการประกันภัย (PREMIUM CHARGE)
3. สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวด้วยจำนวนเงินเอาประกันสูงถึง 150% ของเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว
4. มีสภาพคล่อง เพราะผู้เอาประกันสามารถขอถอนเงินจากกรมธรรม์เมื่อไหร่ก็ได้ (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED) เน้นการออมเงินก้อนใหญ่ โดยการชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
• ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว สะดวกสบายในการชำระเบี้ย ไม่มีภาระผูกพันในการชำระเบี้ยต่อเนื่องในอนาคต
• เงินคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ 150% ของเบี้ยประกันภัย สบายใจไร้กังวล ไม่ว่าการลงทุนจะเป็นบวกหรือเป็นลบ
• เลือกสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง สามารถกำหนดพอร์ตการลงทุนได้เอง ตามระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง
• ชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top-up Premium) ได้ เพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้เพิ่มขึ้น โดยสามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มได้

AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED) สบายใจไร้กังวล ด้วยวงเงินคุ้มครองตลอดชีพ

มั่นคงกับการส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรัก พร้อมไม่พลาดโอกาสในการลงทุน ด้วย เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ ประกันชีวิตควบการลงทุนแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดชีพ ทำให้ลูกค้ามีความคุ้มครอง พร้อมให้โอกาสในการลงทุนในกองทุนรวม หากผู้เอาประกันเสียชีวิตช่วงระหว่างที่กองทุนรวมขาดทุน คนที่คุณรักก็ยังได้รับผลประโยชน์ 150% ของเบี้ยที่ชำระครั้งเดียว

AIA SMART WEALTH
อไอเอ สมาร์ท เวลท์
อไอเอ สมาร์ท เวลท์
อไอเอ สมาร์ท เวลท์
อไอเอ สมาร์ท เวลท์

เงื่อนไขการรับประกัน AIA SMART WEALTH (UNIT LINKED)

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ทั้งนี้ ตลอดอายุกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยได้

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าระหว่าง
1. 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หัก ด้วยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถ้ามี) กับ
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกด้วย 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
– กรณีครบกำหนดสัญญา
รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ:
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
3. การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top