ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 200,000 แผน 300,000 แผน 400,000 แผน 500,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
1,500 บาทต่อวัน
2,000 บาทต่อวัน
3,000 บาทต่อวัน
4,000 บาทต่อวัน
ค่าห้องฯ ICU
9,000 บาทต่อวัน
12,000 บาทต่อวัน
18,000 บาทต่อวัน
24,000 บาทต่อวัน
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
25,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการ
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
7,000 บาท ต่อครั้ง
8,000 บาท ต่อครั้ง
9,000 บาท ต่อครั้ง
10,000 บาท ต่อครั้ง
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
200,000 บาท
300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง
10,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
1,000 บาท/ครั้ง 30 ครั้ง/ปี
1500 บาท/ครั้ง 30 ครั้ง/ปี
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)

คำนวณจากชาย อายุ 21-25 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

6,900 บาท

8,400 บาท

10,400 บาท

13,400 บาท

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ เซฟ

แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
6,900* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 200,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 25,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 7,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 400,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
8,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 300,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 35,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 8,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 600,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
10,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 400,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 40,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 9,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 800,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 1,000 บาทต่อครั้ง
แนะนำ

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
13,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 200,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 4,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 50,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 1,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 1,500 บาทต่อครั้ง
ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,000,000 แผน 5,000,000 แผน 15,000,000 แผน 25,000,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
1,500 บาทต่อวัน
3,000 บาทต่อวัน
6,000 บาทต่อวัน
9,000 บาทต่อวัน
ค่าห้องฯ ICU
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
1,000 บาทต่อวัน
2,000 บาทต่อวัน
4,000 บาทต่อวัน
6,000 บาทต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการ
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
2,000 บาท/ครั้ง 30 ครั้ง/ปี
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)

คำนวณจากชาย อายุ 16-20 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

13,500 บาท

16,500 บาท

20,100 บาท

26,200 บาท

แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
13,500* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 1,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 2,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
16,500* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 5,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 10,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี
แนะนำ

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
20,100* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 15,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 6,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 30,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
26,200* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 25,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 9,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 50,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 2,000 บาทต่อครั้ง

ตารางผลประโยชน์ เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้

AIA HEALTH HAPPY
ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,500 แผน 2,000 แผน 2,500 แผน 3,500 แผน 4,500 แผน 5,500 แผน 6,500

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
3,500 บาท
4,500 บาท
5,500 บาท
6,500 บาท
ค่าห้องฯ ICU (ต่อวัน)
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
9,000 บาท
11,000 บาท
13,000 บาท
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
14,000 บาท
18,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ต่อวัน)
600 บาท
700 บาท
800 บาท
900 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท
ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องหัตถการ ค่ายา
8,000 บาท
10,000 บาท
12,000 บาท
13,000 บาท
14,000 บาท
15,000 บาท
16,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
50,000 บาท
60,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
5,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
11,000 บาท
12,000 บาท

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
8,000 บาท
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
20,000 บาท
25,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อครั้ง)
4,000 บาท
4,500 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก (ต่อครั้ง)
5,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
11,000 บาท
12,000 บาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

คำนวณจากชาย อายุ 21-25 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

6,820 บาท

8,320 บาท

9,770 บาท

12,050 บาท

14,680 บาท

16,460 บาท

17,910 บาท

แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย
21,450* ต่อปี
 • ไม่เคลมมีเงินคืน 1,500 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 14,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 8,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 20,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 3,000 บาทต่อปี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
28,580* ต่อปี
 • ไม่เคลมมีเงินคืน 2,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 18,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 10,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 4,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 25,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 4,000 บาทต่อปี

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
34,450* ต่อปี
 • ไม่เคลมมีเงินคืน 2,500 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 20,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 12,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 5,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 35,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 5,000 บาทต่อปี
แนะนำ

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
47,550* ต่อปี
 • ไม่เคลมมีเงินคืน 3,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 25,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 13,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 7,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 40,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 6,000 บาทต่อปี

ตารางผลประโยชน์ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,000 แผน 1,600 แผน 2,200 แผน 2,800 แผน 3,400 แผน 4,000 แผน 5,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)
1,000 บาท
1,600 บาท
2,200 บาท
2,800 บาท
3,400 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
ค่าห้องฯ ICU (ต่อวัน)
2,000 บาท
3,200 บาท
4,400 บาท
5,600 บาท
6,800 บาท
8,000 บาท
10,000 บาท
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
16,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ต่อวัน)
550 บาท
750 บาท
800 บาท
850 บาท
900 บาท
950 บาท
1,000 บาท
ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องหัตถการ ค่ายา
4,000 บาท
4,500 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
4,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
8,000 บาท

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
4,500 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,500 บาท
7,500 บาท
9,000 บาท
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
15,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
45,000 บาท
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อครั้ง)
3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก (ต่อครั้ง)
4,500 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

คำนวณจากชาย อายุ 21-25 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

3,560 บาท

4,760 บาท

5,390 บาท

6,020 บาท

7,310 บาท

8,500 บาท

10,590 บาท

แผนประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย
4,600* ต่อปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 16,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 4,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 3,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 15,000 บาท

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
6,200* ต่อปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,600 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 20,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 4,500 บาท
 • อุบัติเหตุ 4,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 20,000 บาท

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
7,040* ต่อปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,200 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 20,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 5,500 บาท
 • อุบัติเหตุ 5,000 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 25,000 บาท
แนะนำ

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
7,700* ต่อปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,800 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 20,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด 6,000 บาท
 • อุบัติเหตุ 5,500 บาทต่อครั้ง
 • ล้างไต รังสี 30,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส (แบบมาตรฐานใหม่)

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสุขภาพ AIA HEALTH SAVER

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH SAVER

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ทำแผน 300,000 บาท ชำระเบี้ย 9,300 บาท ต่อปี

เหตุการณ์ : ลูกค้าเข้ารับการรักษาผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลโดยนอนห้องธรรมดาเป็นเวลา 3 วัน

• แผน 2 เหมาค่าใช้จ่ายในการรักษา 300,000 บาท
• ค่าห้อง 2,000 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป 35,000 บาท
• โรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 2 เท่า
• อุบัติเหตุ 8,000 บาทต่อครั้ง

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
7,050 (2,350x3)
6,000 (2,000x3)
1,050
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
4,098
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
2,400
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
8,000
เหมาจ่าย
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
687
5,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
8,000
เหมาจ่าย
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
17,228
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
53,729
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
44,000
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
8,000
เหมาจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด

153,192

152,142

1,050

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH SAVER

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH SAVER

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ทำแผน 300,000 บาท ชำระเบี้ย 9,300 บาท ต่อปี

เหตุการณ์ : ลูกค้าเข้ารับการรักษาผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลโดยนอนห้องธรรมดาเป็นเวลา 3 วัน บิลค่าใช้จ่าย  153,192 บาท AIA จ่ายผลประโยชน์ 152,142 บาท ส่วนต่างที่ต้องชำระ 1,050 บาท

• แผน 2 เหมาค่าใช้จ่ายในการรักษา 300,000 บาท
• ค่าห้อง 2,000 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป 35,000 บาท
• โรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 2 เท่า
• อุบัติเหตุ 8,000 บาทต่อครั้ง

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
7,050 (2,350x3)
6,000 (2,000x3)
1,050
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
4,098
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
2,400
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
8,000
เหมาจ่าย
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
687
5,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
8,000
เหมาจ่าย
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
17,228
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
53,729
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
44,000
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
8,000
เหมาจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด

153,192

152,142

1,050

ประกันเสริมสุขภาพ AIA HEALTH SAVER 

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมสุขภาพ AIA HEALTH SAVER 

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ค่าเบี้ยรวม 9,300* บาท ต่อปี

  • แผน 2 เหมาค่าใช้จ่ายในการรักษา 300,000 บาท
  • ค่าห้อง 2,000 บาท
  • ค่ารักษาทั่วไป 35,000 บาท
  • โรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 2 เท่า
  • อุบัติเหตุ 8,000 บาทต่อครั้ง

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

AIA HEALTH HAPPY

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมสุขภาพ AIA HEALTH HAPPY

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ค่าเบี้ยรวม 18,900* บาท ต่อปี

• เหมาค่าใช้จ่ายในการรักษา 5,000,000 บาท
• ค่าห้อง 3,000 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
• โรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 2 เท่า
• อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH HAPPY

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH HAPPY

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี ทำแผน 5,000,000 บาท ชำระเบี้ย 18,900 บาท ต่อปี

เหตุการณ์ : ลูกค้าเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเวลา 9 วัน (นอนห้องปกติ 8 วัน และนอนห้อง ICU 1 วัน) บิลค่าใช้จ่าย  786,197 บาท AIA จ่ายผลประโยชน์ 783,397 บาท ส่วนต่างที่ต้องชำระ 2,800 บาท

• เหมาค่าใช้จ่ายในการรักษา 5,000,000 บาท
• ค่าห้อง 3,000 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
• โรคร้ายแรง ความคุ้มครอง 2 เท่า
• อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
26,800 (3,350x8)
24,000 (3,000x8)
2,800
ค่าห้องฯ ICU
8,000
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
63,350
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
50,150
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
299,880
เหมาจ่าย
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
687
20,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
16,200 (1,800x9)
18,000 (2,000x9)
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
22,800
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
75,330
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
178,000
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
45,000
เหมาจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด

786,197

783,397

2,800

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA H&S EXTRA (New Standard)

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA H&S EXTRA (New Standard)

ลูกค้าทำให้ลูกเพศชาย อายุ 6 ปี ทำแผน 3,500 ชำระเบี้ย 18,030 บาท ต่อปี

เหตุการณ์ : ลูกชายลูกค้าเข้ารับการรักษาอาการไข้หวัดใหญ่ นอนห้องปกติเป็นเวลา 3 วัน บิลค่าใช้จ่าย  43,430 บาท AIA จ่ายผลประโยชน์ 38,750 บาท ส่วนต่างที่ต้องชำระ 4,680 บาท

• วงเงินรักษาผู้ป่วยนอก 6,000 บาทต่อปี
• ค่าห้อง 3,500 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป 25,000 บาท
• อุบัติเหตุ 7,000 บาทต่อครั้ง
• ไม่เคลมมีเงินคืน 3,000 บาทต่อปี

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
1.ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
10,050 (3,350x3)
10,500 (3,500x3)
2.ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
8,350
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
3.ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
3,150
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
2,380
4.ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
15,880
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
5.ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
1,500
1,000
500
6.ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
4,500 (1,500x3)
2,700 (900x3)
1,800

ยอดรวมทั้งหมด

43,430

38,750

4,680

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมสุขภาพ AIA H&S Extra (New Standard)

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมสุขภาพ AIA H&S Extra (New Standard)

ลูกค้าเพศชาย อายุ 5 ปี ค่าเบี้ยรวม 34,450* บาท ต่อปี

• วงเงินรักษาผู้ป่วยนอก 5,000 บาทต่อปี
• ค่าห้อง 2,500 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป 20,000 บาท
• อุบัติเหตุ 5,000 บาทต่อครั้ง
• ไม่เคลมมีเงินคืน 2,500 บาทต่อปี

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,000,000 แผน 5,000,000 แผน 10,000,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
2,000 บาทต่อวัน
4,000 บาทต่อวัน
5,000 บาทต่อวัน
ค่าห้องฯ ICU
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
1200 บาทต่อวัน
2,400 บาทต่อวัน
3,600 บาทต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการ
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ความรับผิดชอบส่วนแรก
20,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)

คำนวณจากชาย อายุ 16-20 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

7,200 บาท

11,800 บาท

12,900 บาท

หน่วยสกุลเพชร 111 ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

ทำไมทำประกันสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิต

การประกันสุขภาพ ควบคู่กับประกันชีวิต โอกาสบริษัทจะไม่ต่ออายุสัญญา การขอเพิ่มเบี้ย และการยกเลิกสัญญามีน้อยมาก แต่การทำประกันสุขภาพเดี่ยว หากตรวจพบโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ปีต่อไปบริษัทมีโอกาสยกเลิกสัญญา ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง และต้องจ่ายค่ารักษาเองในปีต่อไป

ทำประกันสุขภาพแล้วคุ้มครองเลยไหม

โดยทั่วไปแล้วประกันสุขภาพอาจจะมีระยะเวลาที่จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยในบางโรคประมาณ 30 – 120 วัน (โดยนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ) ขึ้นอยู่กับโรคตามรายละเอียดของการคุ้มครองในกรมธรรม์แต่ละฉบับ / อุบัติเหตุ:คุ้มครองทันที / เจ็บป่วยทั่วไป 30 วัน / โรคร้ายแรง 120 วัน (มะเร็ง,เนื้องอก,นิ่ว,ถุงน้ำดี,ไส้เลื่อน,ริดสีดวง,ต้อเนื้อ,ต่อมทอมซิล,เส้นเลือดขอด,เยื่อบุโพรงมดลูก,ต่อมอดินอยด์)

โรคที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกัน/ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เมื่อใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษา กี่วันถึงไม่ต้องสำรองจ่าย

ตั้งแต่กรมธรรม์อนุมัติ นับไปอีก 90 วัน กรณีจะใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาวันที่ 91 เป็นต้นไปไม่ต้องสำรองจ่าย เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับทาง AIA เท่านั้น

ผู้ที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพต้องตรวจสุขภาพหรือไม่?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ลูกค้ามีสุขภาพในเกณฑ์ปกติ ไม่ได้เข้ารับการรักษา หรือมีโรคประจำตัว มาก่อนทำประกัน สามารถสมัครผ่านตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตขายประกันแบบไม่ตรวจสุขภาพได้ แต่ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ ตามความเป็นจริง มิฉะนั้นสัญญาประกันชีวิตอาจถูกยกเลิกในภายหลังได้

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพคงที่หรือไม่?

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จะมีการปรับตามช่วงอายุ ทุก ๆ 5 ปี ช่วงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข 1 กับ เลข 6 อย่างเช่น หากตอนนี้อายุ 28 ปี ค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับอีกที ช่วงอายุ 31 ปี และ 36 ปี

อัตราค่าห้อง (ค่าห้อง+ค่าอาหาร+ค่าพยาบาล+ค่าบริการโรงพยาบาล ต่อวัน)

จำนวนผู้ถือกรมธรรม์
0
จำนวนครอบครัวที่ดูแล
0
จำนวนเงินเอาประกันภัย (x 1 ล้านบาท)
0

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
6,900* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 200,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 25,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 7,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 400,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
8,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 300,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 2,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 35,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 8,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 600,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
10,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 400,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 40,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 9,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 800,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 1,000 บาทต่อครั้ง
แนะนำ

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
13,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 500,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 4,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป 50,000 บาท
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง
 • โรคร้ายแรง 1,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 1,500 บาทต่อครั้ง
รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
26,800 (3,350x8)
24,000 (3,000x8)
2,800
ค่าห้องฯ ICU
8,000
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
63,350
เหมาจ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
50,150
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
299,880
เหมาจ่าย
ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
687
20,000
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
16,200 (1,800x9)
18,000 (2,000x9)
ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทําหัตถการ
22,800
เหมาจ่าย
ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
75,330
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
178,000
เหมาจ่าย
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
45,000
เหมาจ่าย

ยอดรวมทั้งหมด

786,197

783,397

2,800

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
15,100* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 1,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 2,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
18,900* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 5,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 10,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี
แนะนำ

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
29,400* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 15,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 6,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 30,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
37,800* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 25,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 9,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 50,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 2,000 บาทต่อครั้ง

แผน 1

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
13,500* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 1,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,500 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 2,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 2

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
16,500* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 5,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 3,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 10,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี
แนะนำ

แผน 3

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
20,100* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 15,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 6,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 30,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก ไม่มี

แผน 4

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
26,200* ต่อปี
 • แผนค่ารักษา 25,000,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร 9,000 บาท
 • ค่ารักษาทั่วไป เหมาจ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • อุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
 • โรคร้ายแรง 50,000,000 บาท
 • ผู้ป่วยนอก 2,000 บาทต่อครั้ง
จำนวนผู้ถือกรมธรรม์
0
จำนวนครอบครัวที่ดูแล
0
จำนวนเงินเอาประกันภัย (x 1 ล้านบาท)
0
Scroll to Top